Мариупольское общество защиты животных

Друзья сайта
Статистика

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

У С Т А В
МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

                                              

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН» /далі Товариство/ створена та діє згідно з Законом України «Про об’єднання громадян», та відповідно до інших нормативних актів.

1.2 У своїй діяльності Товариство керується цим Статутом та діючим законодавством; віддаючи пріоритет захисту від геноциду і жорстокості перш за все безпритульних та піддослідних тварин, а також вихованню підростаючого покоління в дусі високої моралі, гуманізму і любові до всього живого, що нас оточує.

1.4 Для здійснення цієї мети Товариство об’єднує  зусилля окремих громадян, трудових колективів підприємств і об'єднань, громадських організацій, творчих спілок, держзакладів, учбових закладів, представників громадськості.

1.5 Участь у роботі Товариства населення, державних і громадських організацій, об'єднань, підприємств і установ крім членства в Товаристві забезпечується публічним обговоренням її планів, проектів, програм і заходів, широкою інформацією про рішення та результати виконаної роботи.

1.6 На Товариство, згідно з законодавством України про громадські організації, розповсюджується пільгова політика, оскільки воно розраховане на колективне членство у ньому представників шкіл, училищ, середніх спеціальних і вищих учбових закладів і основним напрямком його діяльності є милосердя і захист беззахисних тварин.

1.7 Товариство набуває статуту юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Відповідно до своїх завдань і в порядку, встановленому законодавством України, воно здійснює свою статутну діяльність в м. Маріуполі  і може бути колективним членом міжнародних організацій захисту тварин.

1.8 Товариство є неприбутковою організацією.

1.9 Товариство виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та особисті немайнові права, має право нести обов’язки, бути позивачем або відповідачем у суді, господарському та третейському судах. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банку, власну печатку, штамп, а також фірменні бланки встановленого зразка з відображенням своєї назви.

1.10            Товариство і його організації не несуть відповідальності по зобов'язанням державних установ, підприємств і організацій, так само і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.11            Організації-спонсори, що приймають участь у фінансуванні діяльності Товариства, можуть за бажанням їх представників бути вибраними до складу керівних органів Товариства. Товариство щорічно звітується за виконану роботу, а також витрачені кошти, що були виділені Товариству спонсорами.

1.12            Юридична адреса Товариства:

Україна, Донецька область

 87535 м. Маріуполь, проспект Ілліча 142, кв.32.

 

2.МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

2.1 Цілі і задачі Товариства визначаються тією загальновизнаною істиною, що життя будь-якої істоти є безцінним і неповторним і полягають в реалізації і захисті на території м. Маріуполя, визнаних світовою громадськістю прав тварин.

2.2 Однією з найважливіших задач Товариства є створення морально-правової противаги антигуманним акціям державної служби знищення і утилізації кішок і собак.

2.3 Для досягнення цілей, передбачених статтями 1.2 і 2.1 Статуту, Товариство:

-     створює Громадську інспекцію захисту тварин і затверджує положення про неї по узгодженню з відповідними державними органами;

-     Організує стерилізаційний центр в м. Маріуполь, де б проводилася безкоштовна стерилізація безпритульних та безпородних тварин, а також тварин, що належать малозабезпеченим громадянам.;

-     створює притулки для безпритульних тварин і допомагає створенню таких притулків приватними особами, підприємцями і організаціями, діючими в цілях милосердя;

-     створює заклади по догляду за домашними тваринами;

-     збирає, систематизує і надсилає у відповідні інстанції скарги громадян та інші матеріали про жорстоке ставлення до тварин окремих осіб, або організацій /у тому числі державних/, домагаючись карного чи адміністративного переслідування цих осіб /організацій/. З тією ж самою метою здійснює громадський контроль за виконанням законів по боротьбі з жорстокістю і захисту тварин;

-     проводе ветеринарні догляди з наданням рекомендацій по лікуванню та утриманню тварин;

-     сприяє створенню ЗОО патруля, як інструменту оперативного реагування  на сигнали жорстокості по відношенню до тварин ( розробити положення про такий орган), а також контролю за дотриманням громадян правил утримання собак, котів та інших тварин на території міста Маріуполя;

-        бере участь у проведенні компетентними органами рейдів-перевірок на території м. Маріуполя щодо дотримання правил утримання собак, котів та інших тварин їх власниками ;

-     вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність і цілі, інші матеріали морально-пропагандистського і гуманістичного характеру;

-     з цією метою користується засобами масової інформації і може здійснювати видавничу діяльність, провадити постійну, пропаганду роботи та ідей Товариства засобами видавництва, радіо і телебачення;

-     в рамках законодавства України організовує мітинги, громадські виступи на захист тварин від жорстокості, дні і тижні милосердя;

-     веде планування і координацію діяльності клубів любителів тварин і контролює їх діяльність згідно із завданнями Товариства та його Статутом;

-     у встановленому порядку провадить наради, семінари і конференції з питань захисту тварин, боротьби з жорстокістю, відповідного виховання населення, особливо підростаючого покоління;

-     вступає в ділові контакти з закордонними Товариствами захисту тварин в цілях обміну, інформацією і вивчення досвіду роботи;

-     виносить на розгляд державних органів  висновки і пропозиції з організаційно-матеріальних, правових і моральних питань утримання і захисту тварин;

2.4 Для виконання завдань Статуту Товариство створює підприємства, кооперативи і інші заклади, що мають права юридичної особи.

2.5 Доходи від виробничої і господарської діяльності вищеназваних організацій, як і Товариства в цілому, не можуть перерозподілятися між членами Товариства і учасниками створених Товариством організацій і використовуються тільки для виконання статутних завдань, головним змістом яких є діяльність на захист тварин та милосердя.

2.6 Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські(неурядові) організації, підтримувати прями міжнародні контакти і зв’язки та укладати відповідні угоди, які пов’язані з діяльністю товариства,а також брати участь у здійсненні заходів , що несу перечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту.

 

3.ЧЛЕНИ ТОВАРСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

 

3.1 Членство в Товаристві може носити колективний і індивідуальний характер.
Колективними членами можуть бути громадські організації, трудові колективи, школи, середні і спеціальні учбові заклади, вищі учбові заклади та інші, а індивідуальними членами - громадяни України які досягли 14-річного віку та визнають Статут товариства, іноземні громадяни.
Прийняття в Члени Товариства здійснюється на зборах засновників організації, згідно поданої заяви. Прийнятий до лав Товариства одержує членський квиток єдиного зразку: "Член Товариства захисту тварин".
Членство в Товаристві припиняється по заяві індивідуального або колективного члена рішенням правління після сплати членських внесків.
Член Товариства може бути виключений із його складу у випадку систематичної несплати членських внесків або грубого порушення Статуту Товариства. Виключення проводиться правлінням після розгляду і перевірки відповідних матеріалів.

3.2 Члени Товариства мають право:

-      обирати і бути обраними до усіх керівних органів Товариства;

-      брати участь у формуванні і здійсненні діяльності міської, районної і первинної організації Товариства;

-      вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Товариства, вимагати їх розгляду організаціями Товариства;

-      за дорученням правління Товариства провадити збір дрібних грошових пожертвувань у громадян;

-      при встановленні фактів застосування жорстоких методів відлову, або утримання тварин, чи жорстокого поводження з ними – скласти акт і поклопотатися перед компетентними органами про притягнення винуватців до відповідальності;

-      інспектувати спільно з компетентними органами приміщення, де утримує  упійманих тварин відповідне товариство;

-      звератися по допомогу до міліції ЗМОПу (ОМОНу - рос.) для застереження і припинення дій, передбачених ст. 207 карного Кодексу України, що встановлює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

3.3 Члени Товариства зобов'язані:

-      щорічно сплачувати членські внески;

-      брати участь у роботі Товариства, сприяти виконанню статутних завдань Товариства;

-      служити прикладом у питаннях утримання та виховання тварин, вести пропаганду гуманного ставлення до природи і всього живого, що оточує нас;

-      дозволяти появи потомства у своїх собак та кішок лише з дозволу відповідних клубів, який дається з урахуванням попиту на них;

-      на випадок появи незапланованого потомства від власних тварин повідомляти правління, відповідного клубу для прийняття оптимального рішення;

-      суворо додержуватися моралі та етики члена Товариства захисту тварин і пропагувати їх серед населення;

-      повідомляти про кожний випадок жорстокості до тварин у правління Товариства, адміністративні і правоохоронні органи для притягнення винних до відповідальності.


4.КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Кошти Товариства складаються з:

-      вступних членських внесків;

-      добровільних внесків і пожертвувань /в тому числі з-за кордону/; доходів від лекцій, вистав;

-      інших не заборонених законом доходів;

-      відрахувань від прибутків державних, кооперативних підприємств виробляючих товари народного споживання та сувеніри з символікою і емблемою товариства захисту тварин.

4.2 Матеріальні засоби Товариства використовуються на:

-      утримання, годування і лікування тварин, що знаходяться в притулках Товариства, інші потреби захисту тварин;

-      створення, розвиток і експлуатацію матеріальної бази притулків і інших організацій, що займаються утриманням і надсиланням допомоги безпритульним тваринам;

-      проведення досліджень, розробка програм та інших заходів по вивченню та апробації гуманних методів вирішення проблем безпритульних тварин;

-      надання допомоги одиноким, літнім громадянам, по створенню умов для придбання, утримання і захисту тварин;

-      забезпечення повсякденної  роботи Товариства;

-      заохочення членів Товариства і інших громадян до активної допомоги у роботі.

4.3 Товариство може володіти будівлями, спорудами, мати житловий фонд, обладнання, інвентар, засоби транспорту і зв’язку, грошові ресурси, акції, інші цінні папери, а також майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності. Майно і грошові ресурси Товариства не можуть перерозподілятися між членами Товариства і використовуються тільки для виконання статутних задач.

4.4 Товариство може мати власне видавництво і засоби масової інформації, установи, що метою їх діяльності з милосердя, створені на кошти Товариства згідно із статутним завданням Товариства.

4.5 Товариству можуть належати безпритульні і загублені домашні тварини, а також приручені дикі тварини, що потрапили до притулків Товариства та не були забрані власниками.